Često postavljana pitanja

Imate li pitanja o našem radu ili industriji naplate potraživanja? Pogledajte našu sekciju Često postavljana pitanja gdje ćete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja i nedoumice.

Što rade kompanije za naplatu potraživanja?

naplata potraživanja u ime klijenta – kompanije naknadu za svoj rad naplaćuju prema uspješnosti, odnosno isključivo ako je dug naplaćen. Pritom se dužnicima zbog samog angažmana kompanije ne povećava iznos glavnice.

otkup potraživanja – kompanije naknadu za svoj rad ostvaruju kroz razliku između otkupne cijene i naplaćenog dijela duga, kao i svih troškova naplate nastalih u procesu, poput troškova uposlenika, advokata, notara, državnih sudskih taksi, poreza, i drugo. Prilikom naplate duga, dužniku se nastoji maksimalno izaći u susret, nude mu se prilagođeni modeli plaćanja, pri čemu se analizira njegova finansijska situacija. Pritom se uzima u obzir je li dužnik u radnom odnosu, odnosno je li u mogućnosti platiti dugovanje u predloženom roku.

Što se događa kad kompanija otkupi dug?

Nakon što otkupi dug, kompanija uvijek nastoji telefonski kontaktirati dužnika s ciljem dogovora oko načina otplate koji odgovara njegovim realnim finansijskim mogućnostima. Komunikacija je temelj i početak za postizanje dogovora te uspješno rješavanje problema. U razgovoru s dužnikom pronalazimo najbolje rješenje i omogućujemo otplatu duga u za njega razumnom roku, ne stvarajući mu dodatne troškove, te izbjegavajući pokretanje izvršnog postupka

Povećavaju li se troškovi ako kompanija preuzme dug?

Otkup duga od strane kompnije za naplatu potraživanja nema utjecaja na visinu iznosa. Dug se, uslijed neplaćanja, povećava zbog zakonskih zateznih kamata te, primjerice, troškova izvršnog postupka. Cilj svakog člana Udruženja je riješiti nastalo dugovanje bez pokretanja izvršnog postupka, što znači i manje troškove za dužnika.

Povećavaju li se troškovi ako kompanija preuzme dug?

Otkup duga od strane kompnije za naplatu potraživanja nema utjecaja na visinu iznosa. Dug se, uslijed neplaćanja, povećava zbog zakonskih zateznih kamata te, primjerice, troškova izvršnog postupka. Cilj svakog člana Udruženja je riješiti nastalo dugovanje bez pokretanja izvršnog postupka, što znači i manje troškove za dužnika.

Što ako dužnik ne radi i nema dovoljno novca za platiti dugovanje?

Svjesni smo da je ponekad teško u kratkom roku platiti cijeli iznos te nastojimo dužniku smaksimalno izaći u susret, nudimo mu prilagođene modele plaćanja te sagledavamo finansijsku situaciju u kojoj se nalazi. Pritom uzimamo u obzir je li dužnik u radnom odnosu, odnosno je li u mogućnosti platiti dugovanje u određenom roku. Ako dužnik u međuvremenu ostane bez posla, ključno je da se javi kompaniji koja je preuzela njegov dug kako bi se prilagodila dinamika daljnje otplate.

Je li legalno prodati dugovanje bez saglasnosti dužnika i ko ga mora o tome obavijestiti?

Za prenos potraživanja nije potrebna saglasnost dužnika budući da se taj proces odvija u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Prema tom zakonu, povjerilac je dužan obavijestiti dužnika kako je došlo do promjene povjerioca, odnosno da je kompanija preuzela naplatu. Praksa je kompanija da dodatno obavijeste dužnika o prenosu potraživanja, iako to nisu dužne činiti. Na taj način želimo biti sigurni da je dužnik dobio informaciju o prenosu potraživanja s povjerioca na treću osobu, uz sva prava i obaveze.